Wat houdt de levensloopregeling in?
Via de levensloopregeling kunt u vanuit uw bruto salaris een tegoed opbouwen dat u als inkomen kunt gebruiken tijdens onbetaald verlof.

 

Waarom zou ik mee doen met de levensloopregeling?
 

De levensloopregeling is de belangrijkste fiscaal vriendelijke mogelijkheid voor tussentijds verlof of

om eerder te stoppen met werken. Door vermogen op te bouwen in een levensloopregeling  hebt u de                                                                                                                                                                                         

flexibiliteit om tijdens uw loopbaan of voorafgaand aan uw pensioen verlof op te nemen.

Daarmee kunt u zelf uw verlof en uw pensioen beter plannen.

 

Wat zijn de fiscale voordelen?
 

Het fiscaal voordeel kan bestaan uit drie elementen, te weten:
 

1. Geen belasting over uw inleg
 

2. Levensloopverlofkorting
 

3. Ouderschapsverlofkorting

Ad 1 Geen belasting over uw inleg.
Over het bedrag, dat uw werkgever op uw brutoloon inhoudt, betaalt u geen belasting. Wel houdt uw werkgever de premies voor de werknemersverzekeringen in. Wanneer u met verlof gaat en een bedrag opneemt, dient uw werkgever de verschuldigde loonbelasting in te houden.
Bovendien valt het levensloopsaldo in box 1 en betaalt u hierover dus geen vermogensrendementsheffing van 1,2%
.

Ad 2 Levensloopverlofkorting.
Op het moment dat u iets van uw levenslooptegoed opneemt om uw onbetaald verlof te financieren, ontvangt u een korting op de te betalen belasting. Deze levensloopverlofkorting bedraagt € 185 (geïndexeerd) voor elk jaar dat u hebt ingelegd in de levensloopregeling.
U kunt nooit meer korting krijgen dan u aan belasting moet betalen.

Als u zelf niet voldoende inkomen heeft om van deze levensloopverlofkorting gebruik te maken, kunt u deze toch nog via uw aangifte inkomstenbelasting geldend maken als u een partner heeft die voldoende belasting en premie betaalt.

Ad 3 Ouderschapsverlofkorting.
Als u ouderschapsverlof opneemt, ontvangt u nog eens een extra heffingskorting als u deelneemt aan de levensloopregeling. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Op dit moment bedraagt dit ongeveer € 636 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Ook dit is een heffingskorting; dat wil zeggen dat de Belastingdienst dit bedrag aftrekt van de inkomstenbelasting die u moet betalen. Het is mogelijk om hiervoor een voorlopige teruggave aan te vragen.
Bij het berekenen van uw ouderschapsverlofkorting moet u ook rekening houden met uw inkomensverlies door ouderschapsverlof. U doet dat door uw fiscale loon uit het jaar waarin u verlof opneemt, af te trekken van uw fiscale loon in het jaar daarvoor. U krijgt nooit meer korting dan dit bedrag: uw inkomensverlies door ouderschapsverlof.
De voorwaarde voor de ouderschapsverlofkorting is dus, dat u moet deelnemen aan de levensloopregeling. Er is geen minimale inleg vereist, maar u moet sparen in de levensloopregeling in hetzelfde jaar waarin u ouderschapsverlof opneemt.

Als u zelf niet voldoende inkomen heeft om van deze ouderschapsverlofkorting gebruik te maken, kunt u deze toch nog via uw aangifte inkomstenbelasting geldend maken wanneer u een partner heeft die voldoende belasting en premie betaalt.

Kan ik altijd meedoen aan de Levensloopregeling?
De levensloopregeling is een individueel recht van iedere werknemer. Uw werkgever is verplicht mee te werken aan de regeling en dus op uw verzoek bedragen van uw salaris in te houden en over te boeken naar de uitvoerder van de regeling. U kunt zelf een uitvoerder kiezen.

Kan een werkgever weigeren om mee te werken aan levensloopregeling?
Werkgevers zijn wettelijk verplicht de levensloopregeling voor hun werknemers te faciliteren.

Waarvoor kan ik verlof opnemen?
Elke vorm van onbetaald verlof komt in aanmerking. Bijvoorbeeld ouderschaps-, zorg- of educatief verlof of een sabbatical. Maar ook voor eerder stoppen met werken. Een werknemer heeft altijd recht op deelname aan de levensloopregeling, maar heeft daarom nog geen recht op verlof. Onbetaald verlof kan alleen opgenomen worden met toestemming van de werkgever, tenzij het een verlof betreft waarvoor wettelijk verlofrechten gelden, zoals bij ouderschaps- en zorgverlof.

 

Hoeveel kan ik opbouwen?
 

U mag jaarlijks elke gewenst bedrag tot maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris inleggen. Wanneer

het saldo in de levensloopregeling 210% van het laatstverdiende jaarsalaris bedraagt mag u geen

inleg meer doen. Overigens mag uw levensloopsaldo dan nog wel doorgroeien boven deze 210%

door rente en rendement, hiervoor geldt geen bovengrens.

Als u op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar nog geen 56 jaar oud was, dan valt u onder de overgangsregeling. Voor u vervalt de voorwaarde dat binnen de levensloopregeling per jaar niet meer dan 12% van het brutoloon van dat jaar mag worden gespaard. U mag dus meer sparen. U kunt het maximale bedrag in een kortere periode bij elkaar sparen. Dat maximale bedrag is ook voor u 210% van het laatstverdiende brutoloon.

Als u op 31 december 2005 al 56 jaar of ouder was, dan kunnen voor u de fiscale voordelen bij het sparen voor vroegpensioen in stand blijven. Of dit ook is gebeurd, is afhankelijk van hetgeen (CAO-)partijen hebben afgesproken. Het kan echter ook zijn dat u bij uw werkgever helemaal geen VUT- of prepensioenregeling had. Ongeacht welke situatie op u van toepassing is, u kunt altijd deelnemen aan de reguliere levensloopregeling. Voor u geldt dan de maximale inleg van 12% per jaar en ook het maximale saldo van 210% van het laatstverdiende brutoloon.

Hoe kan ik nog sneller sparen voor verlof?
In overleg met uw werkgever kunt u het saldo van uw verlofsparen, overwerk en uitbetaling van vakantiedagen ook op uw levenslooprekening storten. Het kan zijn dat uw pensioenuitvoerder u de mogelijkheid biedt om uw opgebouwde vroegpensioenrechten af te kopen. Dit bedrag kunt u dan ook belastingvrij laten storten in uw levensloopregeling. In dit laatste geval geldt voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet. Wel geldt het maximum van 210%.

Wie controleert of ik niet boven de 12% en 210% uit kom?
Uw werkgever controleert of u het jaarlijks maximum van 12% van uw jaarsalaris en het totaal maximum van 210% niet overschrijdt. U moet uw werkgever daarvoor ieder jaar opgeven hoe hoog uw totale levenslooptegoed aan het einde van het voorafgaande jaar was. Indien u meerdere werkgevers hebt, is iedere werkgever verantwoordelijk voor controle van zijn eigen deel.
 

Hoe kan ik verlof opnemen?
Als uw werkgever akkoord is gegaan met uw verlof, kan hij - in opdracht van u - de uitvoerder van de levensloopregeling opdracht geven het saldo van uw levenslooptegoed uit te betalen. Uitbetaling aan u vindt vervolgens plaats via uw werkgever. Deze houdt op de uitbetalingen de reguliere loonbelasting in. U hebt dan ook recht op de levensloopverlofkorting.

Hoe vaak mag ik verlof opnemen?
 

Om verlof op te nemen, hebt u toestemming nodig van uw werkgever. Het is mogelijk om meerdere

malen verlof op te nemen, als uw werkgever er maar mee instemt en uw opgebouwde tegoed

toereikend is.

Kan ik weer verder sparen na een verlofperiode?
Ja. Zolang het saldo van de levensloopregeling minder bedraagt dan 210% van het laatstverdiende jaarsalaris mag u sparen. Dit geldt ook wanneer uw saldo al 210% bedroeg, maar na een verlofperiode weer onder het maximum van 210% is gekomen. Ook dan kunt u opnieuw sparen tot aan het maximum.

 

Wat gebeurt er bij ontslag?
 

Uw opgebouwde levenslooptegoed kan gewoon blijven staan bij de huidige uitvoerder. Als u bij een

andere werkgever in dienst treedt, kunt u weer bepalen of u aan de levensloopregeling deelneemt. Dat

kan bij uw huidige uitvoerder of bij een (of meer) nieuwe.

Ook kunt u bij het verlaten van uw werkgever het tegoed van de levenslooprekening opnemen. Het tegoed wordt dan in één keer uitgekeerd, waarbij u ook in één keer loonbelasting over het totale bedrag moet betalen. U hebt dan geen recht op de levensloopverlofkorting.

 

Kan ik de levensloopregeling gebruiken om eerder te stoppen met werken?
 

Ja. U kunt met uw levensloopregeling op twee manieren eerder stoppen met werken.

1.
U kunt uw levensloopsaldo opnemen in de jaren voorafgaand aan uw pensioen. U bent dan nog in dienst bij uw werkgever. Op deze wijze kunt u ook deeltijd eerder stoppen met werken, bijvoorbeeld door nog maar drie dagen te werken en twee dagen verlof.

2.
U kunt het saldo onder voorwaarden gebruiken om uw pensioen aan te vullen en vervolgens uw pensioen eerder in laten gaan. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

 

Wat gebeurt er als ik met pensioen ga en ik heb nog een saldo op mijn

levensloopregeling?
 

Dan zijn er twee opties:

1.
U kunt het saldo onder voorwaarden gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit dient u overigens voor uw pensioendatum te regelen.

2.
De volledige waarde kan ineens worden uitgekeerd na inhouding van belasting. U mag dan wel gebruik maken van de levensloopverlofkorting van € 185 (geïndexeerd) voor elk jaar dat u hebt ingelegd in de levensloopregeling.

Wat gebeurt er met mijn levenslooprekening als ik van werkgever wissel?
Het eenvoudigst is om aan uw nieuwe werkgever het rekeningnummer van uw bestaande levensloopregeling door te geven, inclusief het bedrag dat u periodiek spaart. Uw saldo groeit dan gewoon door. Maar u kunt ook via uw nieuwe werkgever een nieuwe levenslooprekening openen en daar uw opgebouwde saldo op laten overboeken. Of u kunt een nieuwe rekening openen en het al opgebouwde saldo op uw oude rekening laten staan.

 

Wat gebeurt er met mijn levenslooptegoed als ik overlijd?
 

Van belang is of u hebt gekozen voor een levensloopproduct waarbij (een deel) van het tegoed

beschikbaar is voor de erfgenamen. Uw adviseur kan u daarover informeren.
 

Als u overlijdt, wordt het tegoed via uw werkgever ter beschikking van de erfgenamen gesteld. De

erfgenamen hebben de volgende mogelijkheden:

1. Uw levenslooptegoed in de aangifte als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking in aanmerking nemen.

2. Of in hun eigen aangifte opnemen als inkomsten uit vroegere arbeidsbetrekking van een ander.

Wat gebeurt er als ik tijdens mijn verlof ziek of arbeidsongeschikt word?
Tijdens de verlof periode betaalt u geen premies voor sociale werknemers verzekeringen als WW. Omdat u de premies bij de opbouw hebt betaald, houdt u bij opname wél recht op deze voorzieningen, tenzij het verlof langer duurt dan 18 maanden. Als u tijdens de verlofperiode ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u tijdens de afgesproken verlofperiode eerst de afgesproken uitkeringen uit uw levensloopregeling. Pas na de verlofperiode kunt u aanspraak maken op één van de sociale verzekeringen.

Kan ik mijn spaarloonregeling blijven gebruiken?
De spaarloonregeling blijft bestaan. U kunt in één kalenderjaar echter niet tegelijkertijd aan de levensloopregeling én de spaarloonregeling deelnemen. U moet daarom voortaan vóór het einde van ieder jaar bij uw werkgever aangeven voor welke regeling u kiest. Wat voor u het beste is, hangt van uw persoonlijke situatie af. Zo kunt u met de levensloopregeling meer inleggen en kan uw fiscaal voordeel veel groter zijn. De bedragen bij de spaarloonregeling komen echter na vier jaar vrij en u kunt de vrijgevallen bedragen voor elk gewenst bestedingsdoel belastingvrij besteden.

Wat gebeurt er met mijn VUT en prepensioen?
Was u op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar? Dan vervallen de bestaande fiscale faciliteiten uit VUT- en prepensioenregelingen. Als gevolg hiervan hebben de meeste werkgevers voor aanpassing van de gehele pensioenregeling gekozen. De uitkomsten verschillen per werkgever. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw werkgever/pensioenfonds u toestaat om opgebouwde prepensioengelden per 1 januari 2006 af te kopen en dit bedrag zonder belastingheffing in uw levensloopregeling te storten. In dat geval geldt overigens voor dat jaar het maximum van 12% van het bruto jaarsalaris niet.
Was u op 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar? Dan blijven de bestaande fiscale faciliteiten voor opbouw van prepensioen ongewijzigd. Of dit ook is gebeurd, is vaak afhankelijk van hetgeen (CAO-)partijen hebben afgesproken. Indien u niet weet hoe het bij uw werkgever is geregeld, vraag uw werkgever hier dan naar.

Waar vind ik de meest actuele fiscale regels rond de Levensloopregeling?
Voor de meest actuele fiscale regels rond de Levensloopregeling verwijzen wij u graag naar de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl).